Põhikiri

 

1. Erakonna nimi ja muud tunnused

1.1. Erakonna nimi on Rahva Ühtsuse Erakond ning selle kasutatav lühend on RÜE (edaspidi Erakond).

1.2. Erakonnal on oma sümboolika, mille hulka kuuluvad muuhulgas Erakonna märk ja lipp. Erakonna sümboolika muutmise otsustab Üldkogu.

 

2. Erakonna asukoht

2.1. Erakonna asukohaks on Jõelähtme vald, Harjumaa.

2.2. Erakond tegutseb üle Eesti ning Erakonna juhatuse otsuse alusel ka välismaal.

 

3. Erakonna eesmärk

3.1. Erakonna eesmärk on koondada vabatahtlikku poliitilisse ühendusse isikud, kes jagavad Erakonna programmiga seonduvat maailmavaadet ning kasutavad Erakonna programmis sätestatu teostamiseks kõiki seaduslikke vahendeid.

3.2. Erakonna tegevus lähtub Eesti inimesest ja nende huvidest ning Erakond tegutseb selle nimel, et Eesti inimesed tahaksid elada ja töötada Eestis.

3.3 Erakond tugineb oma tegevuses demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetele.

3.4. Erakond viib ellu liberaalset majanduspoliitikat ning töötab välja ettevõtluse laienemiseks vajalikud tingimused.

3.5. Erakond toetub Eestis ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele ja väärtustab inimkeskset ühiskonda.

 

4. Erakonna liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja väljaarvamine

4.1. Erakonna liikmeks võib astuda iga vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, kes ei kuulu ühtegi teise Erakonda ning kes toetab Erakonna põhikirja. Erakonna liikmeks võib astuda Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis.

4.2. Erakonna liikmeks vastuvõtmise otsustab Erakonna ringkondliku üksuse juhatus liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel, millel peab olema märgitud ka soovitaja. Kui avaldaja elukohas puudub ringkondlik üksus, esitatakse kirjalik avaldus Erakonna juhatusele, kes otsustab vastuvõtmise.

4.3. Liikmel on õigus ringkondliku üksuse juhatuse või Erakonna juhatuse kaudu Erakonnale või kohtu registriosakonnale esitatava kirjaliku avalduse alusel Erakonnast välja astuda.

4.4. Liige arvatakse juhatuse otsusega Erakonnast välja kui:

4.4.1. Liige ei vasta seadusega liikmele seatud tingimustele;

4.4.2 Liige on toime pannud üldiste arusaamade järgi vääritu teo ning Erakonna aukohus on teinud ettepaneku liikme Erakonnast väljaheitmiseks;

4.4.3. Liige kahjustab või püüab kahjustada Erakonna ja Eesti mainet;

4.4.4. Liige takistab või püüab takistada Erakonna põhikirjajärgset tegevust.

4.5. Erakonnal võivad olla toetajaliikmed.

4.6. Erakonna toetajaliikmed peavad olema vähemalt 16-aastased Eesti kodanikud või Eestis alalise elamisloaga elavad isikud, kes jagavad Erakonna põhikirjast ja programmist tulenevaid eesmärke.

4.7. Erakonna toetajaliikmeks vastuvõtmine toimub samal viisil Erakonna liikme vastuvõtmisega.

4.8. Toetajaliikme väljaarvamine toimub vastavalt põhikirja punktile 4.4 ning väljaastumine toimub ringkondliku ühenduse juhatuse või Erakonna juhatuse kaudu Erakonnale esitatud kirjaliku avalduse alusel.

4.9. Toetajaliikmete nimekirja pidamist korraldab Erakonna juhatus.

4.10. Liikme ja toetajaliikme vastuvõtmise, väljaastumise või väljaarvamise otsus jõustub vastava otsuse tegemise hetkest.

4.11. Toetajaliikmel ei ole liikmemaksu tasumise kohustust.

4.12. Toetajaliige ei ole erakonnaseaduse tähenduses Erakonna liige ja teda ei kanta Erakonna liikmete nimekirja ning teda ei saa valida Erakonna valitavatele ametikohtadele.

4.13. Toetajaliige loetakse automaatselt Erakonna liikmeks, kui temale ei laiene enam seadusest tulenevad piirangud kuuluda Erakonda ja ta vastab käesolevas põhikirjas Erakonna liikmele esitatud nõuetele.

Erakonna noorliige

4.14. Erakonna noorliikmeks võib olla 15–18-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Erakonna põhikirja ja täidab selle sätteid, jagab Erakonna programmilisi seisukohti ning kelle suhtes ei kehti piirangud, mis on loetletud käesoleva põhikirja punktis.

4.15. Noorliikmel on õigus sõnaõigusega osaleda Erakonna ja selle organite töös. Noorliikmel ei ole liikmemaksu tasumise kohustust. Noorliige ei ole erakonnaseaduse tähenduses Erakonna liige ja teda ei kanta Erakonna liikmete nimekirja ning teda ei saa valida Erakonna valitavatele ametikohtadele.

4.17. Noorliige loetakse automaatselt erakonna liikmeks, kui temale ei laiene enam seadusest tulenevad piirangud kuuluda Erakonda ja ta vastab käesolevas põhikirjas Erakonna liikmele esitatud nõuetele.

 

5. Erakonna liikme õigused ja kohustused

5.1. Liikmel on õigus osaleda Erakonna tegevuses, valida ja kandideerida Erakonna sisevalimistel ning esitada omaenda või teiste liikmete kandidatuuri valimisnimekirjadesse.

5.2. Vabalt ja tagajärgi kartmata esitada oma arvamust Erakonna tegevuse ja poliitika osas.

5.3. Õigus moodustada juhatuse heakskiidul Erakonna-siseseid ühendusi, mis lähtuvad Erakonna põhikirjast ja programmist.

5.4. Liikmel on kohustus tasuda liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise korra kehtestab Erakonna üldkoosolek.

5.5. Liikmel on õigus registreeruda ümber mõne teise ringkonna liikmeks vastava taotluse alusel asjaomase ringkonna juhatusele.

5.6. Erakonna toetajaliige ei omanda Erakonna liikme õigusi ega kohustusi.

5.7. Toetajaliige saab informatsiooni Erakonna tegevuse ning ürituste kohta. Toetajaliikmel on õigus osaleda Erakonna üritusel sõnaõigusega.

 

6. Erakonna struktuur

6.1. Erakonnal on territoriaalsuse põhimõttel moodustatud ringkondlikud ühendused, mille tegevuse korra põhikirjas sätestamata osas määrab Erakonna juhatus. Ringkondliku ühenduse võib juhatuse otsusel moodustada ka välisriigis.

6.2. Ringkondliku ühenduse moodustavad Erakonna juhatuse heakskiidul vastaval haldusterritooriumil elavad Erakonna liikmed. Ühenduse liikmed valivad üheaastaseks tähtajaks ringkondliku üksuse juhatuse. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe. Valimiste läbiviimise korra kehtestab ühenduse üldkoosolek.

6.3. Ringkondlik ühendus tagab oma liikmete ühtse tegutsemise Erakonna eesmärkide ja programmi elluviimisel.

 

7. Üldkogu

7.1. Erakonna kõrgeimaks juhtorganiks on üldkogu (edaspidi Üldkogu).

7.2 Üldkogu on Erakonna liikmete üldkoosolek.

7.3. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus üks kord aastas vähemalt 30-päevase etteteatamisajaga. Juhatusel on õigus kokku kutsuda ka erakorraline üldkoosolek vähemalt 10-päevase etteteatamistähtajaga. Üldkogu päevakorra valmistab ette Erakonna juhatus.

7.4. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Erakonna liikmetest, kui põhikirja või seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

7.5. Üldkogu pädevus:

7.5.1. Kinnitab üldkoosoleku päevakorra ja reglemendi (koosoleku läbiviimise protseduuride ning korraldatavate valimiste reeglid);

7.5.2. Kinnitab Erakonna põhikirja, programmi ja sümboolika ning otsustab põhikirja muutmise;

7.5.3. Kinnitab juhatuse, revisjonikomisjoni ja aukohtu liikmete arvu ja töökorra.

7.5.4. Valib salajasel hääletusel Erakonna esimehe, Erakonna juhatuse, revisjonikomisjoni ja aukohtu ning määrab nende volituste tähtaja kuni kaheks aastaks;

7.5.5. Kuulab ära ja annab hinnangu Erakonna esimehe ja peasekretäri tegevusaruandele;

7.5.6. Kinnitab Erakonna majandusaasta aruande;

7.5.7. Otsustab Erakonna ümberkujundamise, ühinemise ja lõpetamise;

7.5.8. Kinnitab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra.

7.6. Volikirja alusel Erakonna liikme esindamine üldkogul ei ole lubatud.

 

8. Volikogu

8.1. Erakonna volikogu (edaspidi Volikogu) on Erakonna kõrgeim esinduskogu Erakonna üldkogude vahelisel ajal.

8.2. Volikogu lähtub oma tegevuses Erakonna üldkogu otsustest.

8.3. Volikogu koosneb Erakonna juhatuse liikmetest, Erakonna Riigikogu fraktsiooni liikmetest, Erakonna Valitsuse liikmetest, Erakonna Euroopa Parlamendi liikmetest ja iga ringkonna kuni kolmest esindajast, kellest üks on ringkonna esimees ja teised on valitud ringkonna üldkogu poolt. Enam kui 200-liikmelistes ringkondades lisandub üks lisaliikme koht Volikogus.

8.4. Volikogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas. Volikogu kutsub kokku Juhatus, volikogu esimees või soovi korral vähemalt üks kolmandik Volikogu liikmetest. Volikogu valib salajasel hääletusel Volikogu esimehe ja kaks aseesimeest.

8.5. Kinnitab Erakonna üldkogu toimumise aja, koha, esindusnormi ja päevakorra projekti. Teeb Juhatusele ülesandeks Erakonna üldkogu kokkukutsumise.

8.6. Kinnitab Erakonna juhatuse ettepanekul peaministrikandidaadi.

8.7. Esitab Üldkogule vastuvõtmiseks Erakonna programmi ning põhikirja muudatused.

8.8. Kinnitab Erakonna osalusel sõlmitavad erakondadevahelised lepped.

8.9. Erakonna volikogu esimees:

8.9.1. Korraldab Volikogu tööd, valmistab ette, kutsub kokku ja juhatab Volikogu koosolekuid.

8.9.2. Kirjutab alla Volikogu otsustele ja teistele dokumentidele.

8.9.3. Koordineerib Volikogu juurde moodustatud komisjonide tööd.

8.9.4. Esitab Üldkogule aruande Volikogu tööst.

8.10. Volikogu annab Juhatusele suunised ja ülesanded ning otsustab Erakonna osalemise valitsuses. Volikogu kinnitab kõik valimisnimekirjad ja valimisplatvormid.

8.11. Kuulab ära ja annab hinnangu Erakonna esimehe ja peasekretäri tegevusaruandele;

8.12. Volikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle 50% Volikogu liikmetest.

8.13. Volikogu pädevuses on muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

 

9. Juhatus

9.1. Erakonna tegevust juhib ja esindab Erakonna juhatus (edaspidi Juhatus), milles on seitse kuni üksteist liiget.

9.2. Juhatusse kuulub esimees ja Üldkogu poolt valitud juhatuse liikmed.

9.3. Juhatuse tegevust korraldab esimees, kelle valib Üldkogu.

9.4. Juhatus valib enda liikmete hulgast kaks aseesimeest.

9.5. Juhatuse esimees esindab Erakonda kõikides küsimustes iseseisvalt. Teised Juhatuse liikmed võivad Erakonda esindada üksnes ühiselt.

9.6. Juhatus teostab juhtimist läbi Juhatuse koosolekute, mis on otsustusvõimelised, kui kohal on üle poole Juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on üle poole koosolekul kohal olnud Juhatuse liikmetest. Erandkorras saab Juhatuse otsust vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui kõik Juhatuse liikmed on esitanud otsuse poolt oma kirjaliku seisukoha. Samuti on Juhatuse liikmetel võimalik erandkorras pidada koosolek videokonverentsi formaadis.

9.7. Juhatuse pädevus:

9.7.1. Kinnitab Erakonna eelarve ja koostab selle täitmise aruande vastavalt seaduses sätestatule;

9.7.2. Nimetab ametisse Erakonna peasekretäri ja sõlmib temaga kuni kaheaastase tähtajalise töölepingu ning kinnitab tema ametijuhendi;

9.7.3. Otsustab heakskiidu andmise ringkondlike ühenduste moodustamiseks;

9.7.4. Otsustab liikme Erakonda vastuvõtmise ja väljaarvamise;

9.7.5. Moodustab erinevate ülesannete lahendamiseks vastavad töögrupid.

 

10. Revisjonikomisjon

10.1. Revisjonikomisjoni liikmed valivad enda hulgast revisjonikomisjoni esimehe. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla samaaegselt Juhatuse või vastava piirkonna juhatuse ega Erakonna aukohtu liige.

10.2. Revisjonikomisjoni pädevuseks on kontrolli ja järelevalve teostamine Erakonna rahaliste vahendite ja varade kasutamise seaduslikkuse üle.

 

11. Aukohus

11.1. Aukohtu liikmed valivad enda hulgast aukohtu esimehe.

11.2. Aukohus annab vaidlusküsimustes hinnangu Erakonna liikmete käitumise vastavusele Erakonna põhikirjaga ja teeb vajadusel Juhatusele ettepaneku liikme väljaarvamiseks.

11.3. Aukohtu otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt on üle poole aukohtu liikmetest.

11.4. Aukohtu liige ei tohi kuuluda Erakonna juhtorganitesse või olla Erakonnaga töösuhtes või muus alluvussuhtes.

 

12. Lõppsätted

12.1. Erakonna põhikirja muutmist peab pooldama üle kahe kolmandiku Üldkogul osalenud liikmetest.

12.2. Erakonna tegevus lõpetatakse seadusest tulenevatel juhtudel või Erakonna üldkoosoleku enam kui kahe kolmandikulise enamuse otsusega.

12.3. Lõpetamisel alles jäänud vara suhtes määratakse õigustatud isik või isikud Erakonna üldkoosoleku enam kui kahe kolmandikulise enamuse otsusega.